Get code Codtest to get 100 OFF

Cart Empty

APPLY
Grand Total
lei0.00
0

Emiterea/actualizarea certificatului de racordare la instalația de alimentare cu energie electrică

Advertisements

  In situatia unui loc de consum si/sau de producere care se dezvolta in etape, operatorul de retea emite succesiv certificate de racordare, corespunzator etapelor de dezvoltare prevazute in  ATR valabil pentru locul de consum si/sau de producere respectiv, cu anularea certificatului dr racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioara. Daca locl de consum si/sau de producere se incadreaza in limita de putere ce a fost aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire  prin ATR, operatorul de retea emite certificat de carordare corespunzator acestei etape de racordare.
    Pentu un loc de consum, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transita utilizatorului certificatului de racordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la receptia puneri in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia depuneri de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia.
 certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor de racordare si de utilizate realizate pentru etapa espectiva de dezvoltare a locului de consum.
    In cazul ai care dosarul instalatiei de utilizare nu este depus pana la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, termenul incepe sa curga de la data depunerii acestuia.
    Emiterea certificatului de racordare este conditionata de realizrea lucrarilor de intarire necesare consumului la puterea aprobata pentru etapa de dezvoltare a locului de consum pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare.
    In cazul in care utilizatorul s-a adresat operatoului de retea prin furnizorul de energie electrica, operatorul de retea transmite furnizorului o copie a certificatului de racordare.
    Pentru locurule de consum temporare nu se emit certificate de racordare. Contractul de furnizare/distributie/transport incheiat pentru un loc de consum temporar,pe perioada determinata, are ca anexa tehnica avizul tehnic de racordare.
    Pentru un loc de producere, operatorul de retea are oblgatia sa emita si sa transmita utilzatorului certificatul de racordare in termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii de catre utilizator sau iimputernicitl sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acestesteia, a procesului verbal de receptie a puneri in functiune a capacitatilor de producere si certificatului de conformitate, daca acesta este necesar conform normelor in vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor si capacitatilor de producere realizate pentru etapa respectiva de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.
    Certificatul de racordare emis dupa receptia puneri in functiune a instalatiei de racordare, realizarea lucarilor de intarire, rezultate ca urmare refaceri calculelor pentru regimurilor de functionare, in situatia in care nu sant realizate toate lucrarile de intarire precizate in avizul tehnic de racordare.
    In cazul situatia emiteri certificatului anterior rror lucrarilor de intarire prevezute  in avizul tehnic de racordare, acesta urmeaza sa contina conditonarile ce pot fi impuse pentru functionarea centralei electrice, inclusiv limitarea puteri evacuate, pana la realizarea lucrarilor de intarire.
    La aparitia necesitatii unei restrictionari in functionare din categoria conditionarilor prevazute, aceasta trebuie motivata si justificata din punct de vedere tehnic de operatorul de retea, care transmite o informare in acest sens utilizatorului. Informarea trebuie sa contina si date privind stadiul si termenul planificat pentru realizarea lucrarilor de intarire.

   Emiterea certificatului de racordare pentru un loc de consum, si/sau de producere de catre operatorul de retea se face din oficiu, fara sa fie necesara o cerere in acest sens a utilizatorului. Emiterea si transmiterea catre utilizator a certificatului de racordare in termenul prevazut, este o obligatie a operatorului de retea prevazuta in contractul de racordare.
    Dosarul instalatiei de utilizare se intocmeste dupa realizarea fizica a acesteia si cuprinde urmatoarele documente:
    -declaratia executantului, prin care se confima: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legi, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executari acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;
    -procesele -verbale care confirma receptia la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare;
    -documente care confirma efectuarea verificarilor/probelor/incercarilor/testelor conform normelor
in vigoare.
    Pe langadocumentele prevazute mai sus, dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, si urmatoarele documente:
    -schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesarpentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;
    -schema racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea,daca exista surse proprii.
    In situatia unei instalatii de utilizare complexe, operatoprul de retea are dreptul sa solicite expertize tehnice, caz in care documentatia tehnica va cuprinde si rapoartele de expertiza aferente.
    La cererea motivata a operatorului de retea, utilizatorul are obligatia de a comanda expertiza, si de a suporta costul acesteia. Daca raportul de expertiza atesta faptul ca instalatia de utilizare este corespunzatoare sau daca expertiza ceruta este suplimentara verificarilor prevazute de normele in vigoare, costul expertizei se suporta de catre operatorul de retea.
    Certificatul de racordare, emis de catre operatorul de retea pentru un loc de consum si/sau producere, confirma indeplinirea conditiilor de racordare la retea si stabileste conditii tehnice de utilizare a retelei dupa punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare. certifcatul de racordare contine, dupa caz urmatoarele:
     -datele de identuficare a locului de consum si/su producere;
    -datele energetice ale generatoarelor;
    -puterea aprobataa pentru evacuare si/sau consum;
    -pentru locurile de producere, puterea instalata totala;
    -descrierea solutiei de racordare, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare si a punctului de masurare;
    -cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;
    -datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii;
    -nivelul de continuitate in functionare a retelei electrice in punctul de delimitare;
    -obligatiile solicitantului legate de participarea la mentinera sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia;
    -cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie;
    -date privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica;
    -caracteristicile tehnice ale achipamentelor de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;
    -structura si locul de amplasare a echipamentelor de masurare;
    -informatii privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligatia sa le incheie in scopul puneri sub tensiune finale a instalatiei de utilizare si referitoare la termenul maxim in care operatorul de retea are obligatia sa realizeze punerea sub tensiune finala;
    -durata de valabilitate a certificatului dr racordare;
    -alte date tehnice considerate necesre de catre operatorul de retea.
    Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum si/sau de producere si nu prevede numele titulaarului acestuia.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
   crossorigin="anonymous"></script>

  In cazul pierderi sau deteriorari certificatului de racordare de catre utilizator, la cererea acestuia, operatorul deretea este obligat sa emita un duplicat in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cereri. Cererea de emitere a unui duplicat trebuie insotita de copia carti de identitate sou de copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului  si de actul de proprietate sau orice inscris care atesta dreptulde folosinta asupra imobilului care constituie locul de producere sau de connsum.
    Emiterea certificatului de racoredare de catre operatorul de retea se face gratuit. Actualizarea certificatului de racordare si emitrea unui duplicat se face contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta.
    Certificatul de racordare constituie anexa la contractul pentru transportul/ distributia/furnuzarea energiei electrice.
    Perioada de valabilitate a cetificatului de racordare este egala cu perioada de existenta a instalatilr de utilizare la locul de consum si/sau de producere. Incazul modificarii de catre utilizzator a datelor tehnice si energetice ale locului de consum si/sau de producer fara actualizarea in conditiile prezentului regulament a certificatului de racordare emis, certificatul de racordare nu mai este valabil.
    In cazul inregistrari uneu cereri de actualizare a certificatului de racordare, opertorul de retea intreprinte, dupa caz, una din urmatoarele actiuni:
    -actualizeaza certificatul de racordare, in cazul in care modificarile de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizari retelei electrice in aceleasi conditii tehnico-economice de racordare la retea, fara a fi necesara indeplinirea in prealabil a unor conditii suplimentare;
    -emite un aviz tehnic de racordare, in cazul in care cererea utilizatorului implica indeplinirea unor conditii tehnico-economice de racordare la retea suplimentare, certificatul de racordare se actualizeaza dupa indeplinirea conditiilor din avizul tehnic de racordare.
    In cazul unor modificari tehnice in instalatiile utilizatorului care necesita lucrari suplimentare sau modificari in instalatiile electrice existente din amone de punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordae este necesara parcurgerea etapelor prevazute,incepand cu etapa de stabilire a unei solutii de racordare si emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de retea.
    In situatia in care noua solutie de racordare se stabileste prin fisa de solutie, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita solicitantului avizului tehnic de racordare, in maximum 30 zile calendaristice de la data inregistrari cereri pentru actualizarea certificatului de racordare insotita de documentatia completa. Avizul tehnic de racordare are atasata o scrisoare in care se indica etapele care se parcurg in aceasta situatie si durata estimata a fiecareia dintre acestea.
    La aparitia unor modificari de natura tehnica si/sau energetica ale instalatiilor de utilizare existente, fara a fi necesare lucrari suplimentare sau mdificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de retea comunica in scris solicitantului, in maximum 15 zile calendaristice de la inregistrarea cereri pentru actualizarea certificatului de racordare insotita de documentatia completa, coonditiile pentru actualizarea certificatului de racordare, repectiv necesitatea depuneri unui nou dosar al instalatiei de utilizare si, in cazul unui loc de producere, a procesului verbal de receptie a puneri in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice in vigoare, daca acestea sunt necesare.
    Operatorul de retea are obligatia sa actualizeze si sa transmita utilizatorului certificatul de recordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunerea dosarului de utilizare intocmit de executantul acesteie si, daca este cazul, a procesului verbal de receptie a puneri in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate care atesta conformitatea cu cerintele normelor tehnice urmare a efectuarii cu succes a probelor de performanta a grupurilor/centralei conform normelor tehnice in vigoare.
  Transmiterea catre solicitant a certificatului de racordare actualizat este conditionata de achitarea de catre acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
   crossorigin="anonymous"></script>

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Ausblenden

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare